privacy beleid

Dit is het privacybeleid van KV Winty, hierna te noemen: `de Vereniging`

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten jullie hebben. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel ze dan gerust aan een van de bestuursleden of mail naar kvwinty@gmail.com

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens verzamelen, wat de grondslag is, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel Welke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers (buiten KV Winty) 
(aanstaand) lidmaatschapVoornaam
Achternaam 
Adres 
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
pasfoto 
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden SportlinkKNKVKV Vessem
AdministratieVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaarBelastingdienst
Informatievoorziening binnen de club (oranje boekje/gebruik mail/app)Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men lid dan wel rustend lid isKV Vessem
Clubhistorie bijhouden door middel van ledenlijsten en foto’s van evenementen en kampioenschappenVoornaam
Achternaam
Foto’s 
ToestemmingZolang als de toestemming niet is ingetrokkenPlaatselijk huis- aan huis-blad
Social  media en website KV Vessem /KV Winty
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenisVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres 
ToestemmingZolang als de toestemming niet is ingetrokkenKV Vessem

Zoals blijkt uit het vorenstaande tabel registreren wij gegevens op basis van twee grondslagen. Voor wat betreft de grondslag ‘toestemming’ is ons uitgangspunt dat reeds bestaande leden en vrijwilligers (peildatum 26 juni 2019) deze toestemming vanwege het lidmaatschap en/of de uitgevoerde activiteiten voor KV Winty impliciet dan wel expliciet hebben gegeven. Mocht je deze toestemming willen intrekken dan kun je hiervoor contact opnemen het bestuur via kvwinty@gmail.com.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder toestemming verstrekt de Vereniging persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met jou heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring tref je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijzigingen van het privacybeleid

De Vereniging kan haar privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de websites te informeren.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.